Afwegen in de wijk

afbeelding van het instrument 'Afwegen in de wijk'
Afwegen in de wijk helpt partijen samen na te denken over een goede probleemstelling en het selecteren van de meest kansrijke en effectieve interventies.
afbeelding van het instrument 'Afwegen in de wijk'
www.afwegenindewijk.nl Contact
Werkwijze van het instrument

Afwegen in de wijk laat je in 8 stappen gestructureerd na te denken over een scherpe probleemstelling, brengt mogelijke oplossingen in kaart en rangschikt deze:

 • Stap 1: Inventariseren ervaren problemen bij alle deelnemers
 • Stap 2: Aanscherpen van de geïnventariseerde problemen
 • Stap 3: Formuleren basisalternatief: de meest waarschijnlijke ontwikkeling zonder nieuw beleid of een nieuwe interventie.
 • Stap 4: Brede inventarisatie oplossingen
 • Stap 5: Effecten inventariseren van oplossingen door vergelijk met het basisalternatief
 • Stap 6: Voorselectie maken van oplossingen door ze te rangschikken
 • Stap 7: Effecten analyseren van oplossingen
 • Stap 8: Kiezen oplossingen.

Afwegen in de wijk kan waarde toevoegen in de fases van planvorming en besluitvorming. Het is toegesneden voor keuzes en besluitvorming over investeringen in het sociaal domein en leefbaarheids- en wijkprojecten. Het kader voegt met name waarde toe in een vroeg stadium van het planvormingsproces.

Afwegen in de wijk kun je zelfstandig toepassen, maar is effectiever met een groep van minimaal 3 en maximaal 20 collega’s of stakeholders die gezamenlijk de stappen doorlopen. In een groepsvorm kan het verstandig zijn om professionele en neutrale begeleiding te gebruiken om tot de beste resultaten te komen. Maar sommige, meer ervaren gebruikers doen het zelf.

Toepassing met een groep vraagt ongeveer een sessie van een hele dag of twee lossen dagdelen.

De kracht van het instrument zit in:

 • het gestructureerd doorlopen van enkele vaste stappen, waardoor de kans toeneemt dat alle relevante aspecten van een afweging worden meegenomen;
 • het efficiënt inzetten van de expliciete en impliciete kennis van betrokkenen om te komen tot de meest effectieve interventie (‘wisdom of the crowd’);
 • het draagvlak dat ontstaat doordat in gezamenlijkheid denkstappen worden doorlopen.
Toelichting gebruik

Afwegen in de wijk is een gratis te gebruiken instrument en is te vinden op www.afwegenindewijk.nl.

Huidig gebruik

Afwegen in de wijk is in 2016 ontwikkeld en is sindsdien op initiatief van een aantal woningcorporaties in de vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk onder begeleiding toegepast op een aantal kwetsbare gebieden met veel corporatiewoningen.

Bijzonderheden

Afwegen in de wijk kan de volgende doelen dienen:

 • scherpere inzichten over problemen, oplossingen en effecten van oplossingen;
 • eerst nadenken over het probleem dat met de oplossing moet worden opgelost, in plaats van ‘jumping into solutions’;
 • maatschappelijk rendement optimaliseren; meer bereiken met minder inzet van middelen, door het nemen van de juiste beslissing;
 • leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de legitimatie van de woningcorporatie aan huurder/overheden/stakeholders;
 • de dialoog met de stakeholders faciliteren.
Ontwikkelachtergrond

Het instrument is ontwikkeld voor de vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk, een initiatief van Platform31, en is in eerste instantie bedoeld als afwegingsinstrument voor wijkinterventies.

Het gebruik is gratis. Het instrument is ‘open source’. Begeleiding wordt echter geadviseerd voor complexere toepassingen of voor toepassingen met groepen. 

Primaire bronnen

Afwegen in de wijk is te vinden op www.afwegenindewijk.nl

Verantwoording

Deze beschrijving is opgesteld door Jeroen van der Velden, Platform31, beheerder van het instrument, in overleg met de redactie van de InstrumentWijzer.

Een redactielid van de InstrumentWijzer is betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van dit instrument.

Contact

    
Platform31
E info@platform31.nl
I www.platform31.nl

Doelgroepspecifiek instrument
Nee
Gevalideerd instrument
Nee
Themaspecifiek instrument
Nee