ICF-Taksatieschaal

Afbeelding van het instrument ICF-Taksatieschaal
De ICF-Takstatieschaal is een vragenlijst die de hulp-en zorgvraag van mensen op persoonlijk, verstandelijk en sociaal vlak in beeld brengt in tijd, functies en kwalificaties.
Afbeelding van het instrument ICF-Taksatieschaal
www.icftaksatieschaal.nl Contact
Werkwijze van het instrument

De ICF-Taksatieschaal is een digitale vragenlijst om de zorgvraag van iemand nauwkeurig in beeld te brengen. Deze bestaat uit zo’n 500 vragen, ingevuld door de cliënt zelf (al dan niet met hulp). Dit neemt een paar uur in beslag. De schaal is te gebruiken door iedereen die belemmeringen ervaart in en rond de woning, zelfredzaamheid, participatie en arbeid. Als voorbeeld: mensen met een meervoudige beperkingen, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen, autisme, epilepsie, dementie, licht verstandelijk gehandicapten met gedragsproblemen en psychiatrie.

De vragenlijst bevat vragen over persoonlijke, verstandelijke en sociale vaardigheden. Het brengt in beeld wat iemand wel en niet kan, hoe iemands leven er uit ziet en welke ondersteuning er is (mantelzorg en/of professioneel). Het instrument genereert een zeer uitgebreid rapport wat als persoonlijk plan kan dienen voor een keukentafelgesprek of een indicatiegesprek met de betrokken instantie. Dit rapport sluit aan bij de internationale classificatie van het functioneren van mensen met een ziekte, aandoening, letsel of syndroom (ICF) van de World Health Organization (WHO).

Er bestaan twee varianten van het instrument: Wonen en Arbeid. De ICF-Taksatieschaal Wonen brengt in beeld hoeveel tijd dagelijks nodig is in woonondersteuning, welke veiligheid en geborgenheid geboden moet worden, op welke dagdelen hulpverlening wordt gewenst, wat voor type hulpverlening er moet worden ingezet en welke kosten de diverse deelgebieden met zich meebrengen.
De ICF-Taksatieschaal Arbeid is erop gericht een beeld te schetsen van het arbeidsverleden en de huidige situatie van iemand. In het rapport komen onderwerpen aan bod als waar de klant staat op de participatieladder, welke afstand er is tot de arbeidsmarkt, evenals kwalificaties, persoonlijkheid, motivatie, interesses, gezondheid, sociale omgeving en maatschappelijke factoren.

Het huidige gebruik kan worden uitgesplitst in organisaties en particulieren. Particulieren kunnen op basis van de ingevulde vragenlijst een objectief rapport krijgen waarin staat welke ondersteuning nodig is. Organisaties (scholen, zorginstellingen of hulpverleningsorganisaties) gebruiken het instrument om de zorgvraag van hun cliënten/patiënten goed in beeld te brengen. Het kan gezien worden als uitgangspunt voor behandeling/interventie. Doelstellingen worden geformuleerd en in samenspraak wordt naar maatwerkoplossingen gezocht. Doordat wijzigingen kunnen worden bijgehouden kan de voortgang van de behandeling met het instrument worden gemonitord.

Toelichting gebruik

Vorm en beschikbaarheid
De ICF-Taksatieschaal is digitaal beschikbaar via www.ifctaksatieschaal.nl. De cliënt dient eerst in te loggen en een aanbetaling te doen voordat de vragenlijst beschikbaar is. Wanneer een organisatie afspraken heeft gemaakt met de stichting voor het gebruik van het instrument kan die organisatie zelf de logingegevens aan individuele cliënten verstrekken en ook gratis die begeleiding bieden.
Het is niet mogelijk de vragenlijst zelf aan te passen.

Kosten
Voor particulieren kost het invullen van de Taksatieschaal via internet €62,50 (incl. BTW). De (verplichte) begeleidingskosten na het invullen van de Taksatieschaal wonen of arbeid op internet bedragen €350,- (excl. reiskosten). Voor beide vragenlijsten (wonen en arbeid) samen bedragen de kosten totaal €600,-. Begeleidingskosten zijn kosten voor de tijdsinvestering voor evaluatie van de vragen, verifiëren van de beperkingen en omstandigheden, maken van een anamnese en een plan voor de toekomst, genereren van rapportages en het maken van een gewaarborgd advies. Bij organisaties wordt gewerkt op basis van licenties.

Huidig gebruik

Het huidige gebruik kan worden uitgesplitst in organisaties en particulieren. Bij organisaties gebeurt dat op basis van licenties. Hierbij gaat het om ondersteuningsorganisaties (±6, bijv. MEE plus en MEE West Brabant), zorginstellingen (bijv. Tragelzorg) en gemeenten (bijv. Almere). Het aantal licentienemers bij ondersteuningsorganisaties neemt af omdat gemeenten hen daar niet altijd de ruimte voor (kunnen) bieden. Daarnaast zijn er per jaar zo’n vijftig particuliere aanvragen. Vaak zijn het individuele mantelzorgers of (familieleden van) zorgvragers. (Informatie op basis van contact met ICF-taksatieschaal.)

In dit filmpje kunnen verschillende voorbeelden van toepassing van de ICF-Taksatieschaal worden bekeken.

Bijzonderheden

Door wijzigingen in de vragenlijst bij te houden kan de voortgang van een behandeling of interventie worden gemonitord, maar het is onduidelijk in hoeverre de ICF-Taksatieschaal en de bijbehorende rapportage daadwerkelijk zijn ingericht als instrument om de effectiviteit van een interventie te meten.

Ontwikkelachtergrond

De ICF-Taksatieschaal is ontwikkeld door Bert Reintjes i.s.m. de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit van Groningen, het Provinciaal Onderzoekscoördinatie- en adviescommissie voor Welzijn (PAW) van de Provincie Groningen, MEE Groningen, Humanitas DMH te Nieuwegein, Trajectum te Zutphen, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland te Heemstede, Lunetzorg te Duizel en Icarezorg te Hoogeveen. De Taksatieschaal is goedgekeurd door het Nederlandse WHO-FIC Collaborating Centre op conformiteit met de ICF.

Validatie

De Taksatieschaal is goedgekeurd door het Nederlandse WHO-FIC Collaborating Centre op conformiteit met de ICF. Zie onder andere Linkt het of linkt het niet? en Het koppelen van de Taksatieschaal Arbeid aan de ICF-CY. Daarnaast is de schaal op verschillende manieren getoetst op validiteit en betrouwbaarheid.

Primaire bronnen

Alle informatie over de ICF-Taksatieschaal is verkregen van www.icftaksatieschaal.nl, o.a. uit de filmpjes die op de website staan. Verdere instructie over het invullen van de vragenlijst is beschikbaar nadat voor de vragenlijst is ingelogd.

Extra bronnen

Meer informatie over de ICF is te vinden op https://www.whofic.nl/familie-van-internationale-classificaties/referentie-classificaties/icf. Uitgebreide samenvatting van de ICF is hier te vinden. 

Overige informatie

Er is ook een gratis instrument (www.mijnzorgvraaginbeeld.nl) beschikbaar om in beeld te brengen hoeveel minuten hulp en zorg een zorgvrager per dag nodig heeft. Dit instrument is korter, en bevat o.a. geen vragen over de aard van de zorg (veiligheid) of over gedragsproblematiek. Dit is een instrument wat u zelf, eventueel met behulp van mantelzorg, kunt gebruiken om inzicht te krijgen in uw vraag en u voor te bereiden op een indicatiegesprek of gesprek met een aanbieder van zorg. Wanneer er sprake is van gedragsproblematiek, of wanneer het gaat om complexe zorg wordt aangeraden om gebruik te maken van de ICF-Taksatieschaal.

Verantwoording

Deze beschrijving is opgesteld door Thijs van den Enden van de redactie van de Wat werkt studio. Deze beschrijving is geverifieerd door de eigenaar van het instrument.

Contact

Contact kan worden opgenomen met het contactformulier. Onderaan dit formulier staan ook de volgende contactgegevens vermeld:

T 0345-532866
E info@icf-taksatieschaal.nl

Instrumentontwikkelaar Bert Reintjes is bereikbaar via bertreintjes@icf-taksatieschaal.nl.

Doelgroepspecifiek instrument
Nee
Gevalideerd instrument
Ja
Themaspecifiek instrument
Ja