Klantervaringsscan (KES)

Afbeelding van het instrument Klantervaringsscan (KES)
De Klantervaringsscan geeft inzicht in de door de klant ervaren servicekwaliteit en het effect van de aangeboden welzijnsactiviteit of -dienst.
Afbeelding van het instrument Klantervaringsscan (KES)
hlorijn@eldrun.nl Contact
Werkwijze van het instrument

De Klantervaringsscan geeft, met een korte intuïtieve vragenlijst van circa 10 gesloten en 1 open vraag, kwantitatieve informatie waarmee vastgesteld kan worden hoe het staat met a) de ervaren servicekwaliteit en b) het ervaren effect van de interventies.

afbeelding KES

De uitkomst van deze Quickscan biedt betrouwbare handvatten om, bij activiteiten en/of diensten met een onvoldoende of matige klantwaardering, vervolgonderzoek te doen naar de onderliggende oorzaken en te realiseren verbeterpunten.

Door verschillende activiteiten en diensten binnen een afdeling en/of organisatie te meten kan een 'interne benchmark' worden opgezet.

De scan wordt cyclisch, jaarlijks of tweejaarlijks, uitgevoerd en kan zowel digitaal als op papier worden afgenomen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer een minuut.

Het instrument is opgebouwd uit de Servqual-vragenlijst en de Effectmeter, aangevuld met open vragen.

De servicekwaliteit van de dienstverlening wordt gemeten op de volgende onderwerpen.

 • Betrouwbaarheid: de bekwaamheid om de dienst nauwkeurig en betrouwbaar uit te voeren.
 • Inlevingsvermogen: het bieden van zorg en individuele aandacht aan de klant.
 • Snelheid en hulpvaardigheid: de bereidheid om de klant te helpen en om snelle dienstverlening te bieden. 
 • Zekerheid en veiligheid: kennis en hoffelijkheid van de medewerkers en hun bekwaamheid om vertrouwen uit te stralen.
 • Tastbaarheid: fysieke faciliteiten, ruimte, apparatuur en(cursus)materiaal.

Het ervaren maatschappelijk effect kan wordt gemeten op onderstaande welzijnsdoelen.

 • Zelfredzaamheid en eigen kracht: in staat zijn te zorgen voor jezelf, je kinderen en/of je huishouden. Onder eigen kracht wordt verstaan: doen wat je zonder hulp van anderen kunt, ondanks eventuele beperkingen
 • Maatschappelijke participatie: meedoen in de samenleving.
 • Arbeidsparticipatie: kennis en vaardigheden ontwikkelen om de arbeidsmarktpositie te verbeteren.
 • Zorgen voor elkaar (geven): mensen zetten zich actief in voor hulp aan anderen en de sociale omgeving (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, mantelzorg).
 • Zorg voor elkaar (ontvangen): hulp vragen en hierin de weg weten.
 • Leefbaarheid en veiligheid: leefbaarheid is de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld. Sociale samenhang (cultureel en economisch) en veiligheid vormen daarin de belangrijkste dimensies.
 • Gezonde leefstijl: voldoende beweging (minstens een half uur per dag), gezonde voeding (gevarieerd met volop groente en fruit), rust en regelmaat, niet roken, beperkt alcoholgebruik, vermijden drugsgebruik, veilige seks, etc.
Toelichting gebruik

Bij de afname en waardering van het onderzoek wordt gebruik gemaakt van open source software. Deze kan op een eigen server of pc worden geïnstalleerd. Het online onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van het online onderzoekprogramma Limesurvey. Ingevulde papieren vragenlijsten kunnen met behulp van een invoermodule in Limesurvey worden ingevoerd. De statistische data analyse vindt plaats met behulp van het programma PSPP

Ook de onderzoeksmethodiek is open source en kan in principe zonder verdere kosten worden ingezet. Er wordt gebruik gemaakt van standaard vragenlijsten die aanpasbaar zijn en waarmee lokaal maatwerk kan worden gerealiseerd.

Het onderzoek kan in eigen beheer worden uitgevoerd. Op verzoek kan ondersteuning worden geleverd in de vorm van advies, training/scholing, implementatie en uitvoering.

Een goede inbedding van het instrument in de eigen organisaties wb. software, het afnamen van de vragenlijsten en het analyseren van de resulaten, vraagt de nodige expertise. In de praktijk is daarbij veelal externe ondersteuning nodig. 

Het onderzoek is deels aanpasbaar. Zowel de vragen m.b.t. de servicekwaliteit als de effectvragen kunnen worden uitgebreid met organisatiespecifieke vragen.

Voor jeugd is er eventueel een aangepaste vragenlijst beschikbaar.

Voorbeelden van de rapportage:

illustratie01-KES

illustratie02-KES

 

Huidig gebruik

De ontwikkeling van de klantervaringsscan is in 2014 gestart bij welzijnsorganisatie Pulse in IJsselstein, in samenspraak met de gemeenten IJsselstein en Lopik. In 2014 heeft de nul meting plaatsgevonden en in 2015 de vervolgmeting. In 2015 is het instrument tevens ingezet bij welzijnsorganisatie De Stuw in Hardenberg. In beide gevallen heeft in 2016 een vervolgonderzoek plaatsgevonden. 

In 2018 is op basis van diverse toepassingen een verbetering/versimpeling aangebracht.

Bijzonderheden

Het instrument kan ook ingezet worden om de door professionals/teamleden ingeschatte klantervaring in beeld te brengen. Dit biedt een betekenisvolle 'spiegel' voor de werkelijke klantervaring rondom servicekwaliteit en effecten.

Ontwikkelachtergrond

De servicekwaliteit wordt gemeten met behulp van de SERVQUAL vragenlijst, een model voor het meten van kwaliteit van diensten die door Zeithaml et al (1988), is ontwikkeld en waarvan de vragenlijst in 2013 en 2014, in een tweetal Nederlandse pilots, is aangepast voor de sectoren welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 

De effecten worden gemeten met behulp van de effectmeter die in opdracht van Sociaal Werk Nederland (toen MOgroep) is ontwikkeld door Stimulansz en Totta Research. Dit gebeurde naar aanleiding van een verzoek van een groep leden van de Mogroep die in een tijdelijke expertgroep de ontwikkeling hebben begeleid. Zie ook de handleiding (versie 2, oktober 2016).

Validatie

De ontwikkeling van het SERVQUAL-model, waarmee de servicekwaliteit van diensten wordt gemeten, begon midden jaren tachtig. De verwoede discussies omtrent de validiteit en betrouwbaarheid van het model hebben ertoe geleid dat SERVQUAL een van de meest kritisch beschouwde modellen is. Het model is aanpasbaar aan de specifieke situatie. In de pilotfase 2014/2015 is, op basis van de originele vragenlijst, een vragenlijst ontwikkeld die geschikt is voor welzijnsdiensten en deze heeft zich in de praktijk als goed toepasbaar bewezen.

Bij het ontwikkelen van de Effectmeter is in de pilotfase met een beperkt aantal organisaties de interne betrouwbaarheid van de vragenlijsten gemeten. Voor de Effectmeter heeft nog geen externe validatie plaatsgevonden.

Primaire bronnen

    
Handleiding, kernpublicatie of website:

Extra bronnen

Meer achtergrondinformatie over SERVQUAL is te vinden in deze 'masterproef'.

Verantwoording

Deze instrumentbeschrijving is - in overleg met de redactie van de InstrumentWijzer - opgesteld door:

 • Hans Lorijn, eigenaar Eldrun advies www.eldrun.nl
 • MSc. Melle Lorijn, freelance consultant onderzoeksmethodiek
Contact

    
Voor meer informatie over het instrument kan contact op worden genomen met de ontwikkelaar. Samen kan gekeken wat nodig is voor een goede implementatie en welke ondersteuning daarbij eventueel nodig is:

Hans Lorijn
Haydnstraat 7
8031 ZA Zwolle
06 40556688
hlorijn@eldrun.nl
www.eldrun.nl