Levenskracht

Afbeelding van het instrument Levenskracht
Levenskracht ondersteunt een breed (keuken)tafelgesprek waarbij de inwoner de regie heeft en in overleg haalbare doelen/acties worden afgesproken. Een applicatie maakt metingen op meta-niveau mogelijk.
Afbeelding van het instrument Levenskracht
www.levenskracht.nl Contact
Werkwijze van het instrument

stuurinformatie levenskrachtDe inwoner doorloopt samen met de professional de applicatie in 3 modules:

  1. Verkennen
  2. Verdiepen
  3. Vervullen

De applicatie is een hulpmiddel bij het voeren van een gesprek, waarbij de inwoner de regie heeft. Afhankelijk van de vraag en het aantal gevolgde modulen duurt een gesprek 1 tot 4 uur. 

De verzamelde informatie kan op metaniveau worden gegenereerd. Dit biedt de basis om diverse aspecten te monitoren. Uitgebreidere stuurinformatie is in overleg te genereren.

In de eerste module wordt verkend wat de inwoner belangrijk vindt, wil en kan. Wat de wensen en behoeften zijn. Hier wordt de relatie met de inwoner aangegaan. Een ‘metgezel’ (partner, familielid, vriend) geeft, indien aanwezig, ook aan wat hij/zij denkt dat de inwoner belangrijk vindt, wil en kan.

In de tweede module verdiept de inwoner de relevante levensgebieden die de oorzaak of gevolg zijn van een onbalans. De inwoner inventariseert de huidige en gewenste situatie. Daarnaast komen ook zaken aan bod als draagkracht en het sociale netwerk en dit wordt inzichtelijk gemaakt middels een spiegelblad.

In de derde module brengt de inwoner prioriteiten aan in de doelen die hij wil bereiken, als basis voor een routekaart. Per doel worden acties en afspraken geformuleerd, waarin staat wie welke actie wanneer uitvoert. De acties kunnen worden uitgevoerd door de inwoner zelf, maar ook door bijvoorbeeld een familielid. De inwoner en professional bewaken samen de voortgang en stellen acties zo nodig bij. Op een routekaart is te zien welke doelen nog opgepakt moeten worden, aan welke doelen de inwoner nu actief werkt en welke doelen al zijn bereikt.
Dit laatste inzicht geeft ook monitoringsinformatie op cliëntniveau. 

Toelichting gebruik

Het instrument bestaat uit twee onderdelen waarmee het gesprek ondersteund kan worden:

  • webapplicatie (incl. handleiding, helpdesk, gespreksverslag)
  • gespreksondersteunde materialen als placemat, viltjes en ballen.

Levenskracht materiaal

Er is een grote mate van vrijheid voor zowel de consulent als de inwoner in de manier waarop de methodiek wordt gebruikt in het gesprek. Start je met module 1 in de applicatie of eerst met de fysieke materialen? Of liever met het inzichtelijk brengen van het sociaal netwerk of de draagkracht/draaglast van de inwoner? 

De applicatie is flexibel te gebruiken en genereert automatisch een gespreksverslag in Word dat beveiligd is met een wachtwoord.

Aan het gebruik van de applicatie zijn trainings- en licentiekosten verbonden per medewerker per maand. Daarmee kan een onbeperkt aantal inwoners in het gesprek worden ondersteund. De inhoud van de training is afhankelijk van de al aanwezige kennis van de medewerkers.

Levenskracht gespreksverslag

 

Huidig gebruik

Vanaf november 2014 werkt de gemeente Westervoort met Levenskracht. Op dit moment vinden er pilots plaats bij de gemeenten Zaanstad, Coevorden en Kampen waarin per gemeente gemiddeld 10 consulenten deelnemen.

Levenskracht is ook ingezet voor een behoefteonderzoek bij verschillende zorgorganisaties in de omgeving Kampen en in samenwerking met de gemeente Kampen.

Bijzonderheden

In de training wordt veel aandacht besteed aan motiverende gespreksvoering. In de gesprekken krijgt de inwoner de regie. Vaak ontstaan inzichten in de oorzaken en gevolgen van de huidige situatie op de verschillende leefgebieden. Daarmee levert het instrument een bijdrage aan het zelfvertrouwen en de motivatie van de inwoner. 

Ontwikkelachtergrond

De methode Levenskracht is ontwikkeld door onderzoeks- en adviesbureau HHM om een bijdrage te leveren aan het vormgeven van een participatiesamenleving, waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, en waarbij de overheid slechts een faciliterende rol speelt.

Om dit te bereiken moet er onder meer wat veranderen in het contact tussen de inwoner/cliënt en professional: de inwoner/cliënt moet aan zet zijn, aangeven wat hij wil en zelf actief meewerken aan een oplossing. Levenskracht biedt deze 'verdraaide werkwijze'.

Validatie

De methode is positief geëvalueerd binnen gemeenten. Er loopt op dit moment een gesprek met een kennisinstituut om de methode te valideren.

Primaire bronnen
Overige informatie

Levenskracht kan worden gekoppeld aan zogenaamde ‘regiesystemen’ (registratiesystemen).

Verantwoording

Deze beschrijving is samen met de eigenaar van het instrument opgesteld door Jochum Deuten van de redactie van de Wat werkt studio.

Contact

Erik-Jan Vlietman, senior adviseur Levenskracht
E e.vlietman@levenskracht.nl
T. 088-6789380

Doelgroepspecifiek instrument
Nee
Gevalideerd instrument
Nee
Themaspecifiek instrument
Nee