mijnzorgvraaginbeeld.nl

Afbeelding van het instrument mijnzorgvraaginbeeld.nl
Mijnzorgvraaginbeeld.nl is een digitale vragenlijst die de zorgvraag van mensen op het gebied van wonen en/of arbeid in minuten per dag weergeeft.
Afbeelding van het instrument mijnzorgvraaginbeeld.nl
www.mijnzorgvraaginbeeld.nl Contact
Werkwijze van het instrument

Mijnzorgvraaginbeeld.nl is een digitale vragenlijst om de zorgvraag van iemand nauwkeurig in beeld te brengen. De vragen worden ingevuld door de cliënt zelf (al dan niet met hulp). Dit neemt – afhankelijk van de problematiek – een half tot twee uur in beslag. Het instrument is te gebruiken door iedereen die belemmeringen ervaart in en rond de woning, zijn/haar zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en arbeid. Het instrument is niet geschikt wanneer er sprake is van gedragsproblematiek, of wanneer de zorgvrager onder de Wet Langdurige Zorg valt. Daarvoor zijn extra vragen noodzakelijk die in de uitgebreidere ICF-Taksatieschaal wel worden gevraagd.

De vragenlijst bevat vragen over praktische, verstandelijke en sociale vaardigheden. Hij brengt in beeld in hoeverre men verschillende vaardigheden beheerst. Het instrument resulteert in een overzichtsrapportage waarin voor elke vaardigheid wordt aangegeven hoeveel tijd aan begeleiding er nodig is (in minuten per dag), opgeteld tot een totaal aantal minuten per dag. De verschillende vaardigheden zijn gekoppeld aan de internationale classificatie van het functioneren van mensen met een ziekte, aandoening, letsel of syndroom (ICF) van de World Health Organization (WHO). Deze rapportage helpt zorgvragers en hun netwerk om bewuste keuzes te maken voor de invulling van de zorgvraag, en hen voor te bereiden op gesprekken met bijv. gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor.

Mijnzorgvraaginbeeld.nl bestaat uit twee (optionele) onderdelen: Wonen (max. 261 vragen) en Arbeid (max. 222 vragen). Onder het domein wonen geeft de vragenlijst inzicht in de mogelijkheden in zelfzorg, huishoudelijke zorg, financiën en administratie, regie voeren over de dagindeling en het onderhouden van relaties. Het gaat concreet om vaardigheden in de persoonlijke sfeer (bijv. aankleden en lichamelijke verzorging), in de huishoudelijke sfeer (bijv. koken en afwassen), in de maatschappij (bijv. bezoek openbare voorzieningen), persoonlijke vaardigheden (bijvoorbeeld telefoneren en vrijetijdsbesteding), individuele kenmerken (bijv. afspraken maken, inzicht in eigen gedrag) en sociaal functioneren (bijv. vriendschappen). Onder het domein arbeid geeft de vragenlijst inzicht in zelfzorg en zorg voor de werkomgeving, of de zorgvrager werk zelfstandig kan organiseren en uitvoeren en of hij/zij contacten kan onderhouden. Het gaat dan concreet om vaardigheden in de persoonlijke sfeer (bijv. aankleden en lichamelijke verzorging), in de werksituatie (bijv. werkomgeving en concentratie), woon-werkverkeer (vervoer), persoonlijke vaardigheden (bijv. telefoneren en communicatie), individuele kenmerken (bijv. werkafspraken en opdrachten uitvoeren) en sociaal functioneren (bijv. samenwerken en collegiale contacten).

Voor elk van deze onderdelen zijn verschillende, concrete vaardigheden geformuleerd. De mate van beheersing van deze vaardigheden kan worden aangegeven in verschillende categorieën:

  • Niet van toepassing
  • Ja: de vaardigheid of handeling wordt volledig beheerst;
  • Controle: er wordt nagegaan of de handeling of de vaardigheid is uitgevoerd;
  • Instructie: er wordt uitleg gegeven of voorgedaan hoe de handeling of vaardigheid moet worden uitgevoerd;
  • Hulp: de handeling of vaardigheid wordt samen uitgevoerd;
  • Nee: de vaardigheid of handeling wordt overgenomen;
  • Ik wil het leren: wanneer iemand het nog niet zelfstandig kan, maar dat wil leren.
Toelichting gebruik

Vorm en beschikbaarheid
Mijnzorgvraaginbeeld.nl is een digitale vragenlijst. De cliënt dient eerst een aantal persoonsgegevens (zoals man/vrouw en leeftijd) in te vullen. Dat is nodig zodat het systeem alle vragen die van toepassing zouden kunnen zijn kan genereren, en voor het automatisch toesturen van de rapportage per mail. Het is niet mogelijk de vragenlijst zelf aan te passen.

Kosten gebruik
Aan het gebruik van het instrument zijn geen kosten verbonden.

Huidig gebruik

Er is nog weinig informatie beschikbaar over het huidige gebruik. Op basis van enquêtegegevens is het vermoeden dat het instrument in de eerste maanden dat het beschikbaar is ongeveer 75 keer is gebruikt

Bijzonderheden

De rapportage van mijnzorgvraaginbeeld.nl geeft inzicht in de benodigde hoeveelheid zorg (in minuten) van een zorgvrager. Het is hierbij belangrijk om het verschil te duiden in de tijdsinvestering die met een hulpvraag is gemoeid en het recht op financiële compensatie. Het is namelijk niet zo dat alle tijdsinvestering automatisch leidt tot (het recht op) compensatie.

Door de vragenlijst op meerdere momenten in te vullen kan de voortgang van begeleiding of een interventie worden gemonitord, maar mijnzorgvraaginbeeld en de bijbehorende rapportage zijn niet specifiek ingericht als instrument om de effectiviteit van een interventie te meten. Omdat er geen database is ingericht waarin de gegevens worden opgeslagen, is dit aan de zorgvrager en zijn/haar netwerk zelf.

Ontwikkelachtergrond

Mijnzorgvraaginbeeld.nl is ontwikkeld door de ontwikkelaars van de ICF-Taksatieschaal om zorgvragers zelf direct toegang te geven tot dit instrument. Er is besloten een gratis, toegankelijk en eenvoudiger instrument te ontwikkelen, wat zorgvragen kan verhelderen zonder de tussenkomst van professionals.

Validatie

Uit onderzoek is gebleken dat de vraagstelling in mijnzorgvraaginbeeld.nl eenduidig is, en aansluit bij de ICF van de World Health Organization. De validiteit van het instrument hangt echter af van de invuller (bijv. mate van ziekte-inzicht en positieve of negatieve houding) en kan dus niet worden gegarandeerd.

Primaire bronnen
Extra bronnen

Meer informatie over de ICF is te vinden op https://www.whofic.nl/ 

Uitgebreide samenvatting van de ICF is te vinden op https://www.whofic.nl/downloads-en-links/icf 

Overige informatie

    
Mijnzorgvraaginbeeld.nl is de ‘light’ variant van de ICF-Taksatieschaal. Dit instrument is langer en bevat o.a. ook vragen over de ondersteuningsbehoefte (aard van de zorg en vereiste veiligheid) en gedragsproblematiek. Wanneer er sprake is van gedragsproblematiek, of bij complexe zorgvragen, wordt aangeraden om gebruik te maken van de ICF-Taksatieschaal.

Verantwoording

Deze beschrijving is opgesteld door Thijs van den Enden van de redactie van de Wat werkt studio. Deze beschrijving is geverifieerd door de eigenaar van het instrument.

Contact

ICF Taksatieschaal
T 0345-532866 / 06-53260278
E info@icf-taksatieschaal.nl

Instrumentontwikkelaar Bert Reintjes is bereikbaar via bertreintjes@icf-taksatieschaal.nl

Doelgroepspecifiek instrument
Nee
Gevalideerd instrument
Nee
Themaspecifiek instrument
Nee