Sociaal Welbevinden Vragenlijst

Afbeelding van het instrument Sociaal Welbevinden Vragenlijst
Deze vragenlijst meet sociaal welbevinden (functioneren in de maatschappij) op 8 verschillende gebieden.
Afbeelding van het instrument Sociaal Welbevinden Vragenlijst
Movisie.nl Contact
Werkwijze van het instrument

De vragenlijst bestaat uit 29 stellingen verdeeld over 8 categorieën:

  1. sociale contacten
  2. buurt en buurtcohesie
  3. materiële deprivatie
  4. belangrijkste bezigheid
  5. sociale isolatie
  6. maatschappelijke instanties
  7. maatschappelijke participatie
  8. algemene tevredenheid

Men kan voor elke stelling aangeven in hoeverre men het ermee eens is op een schaal van 1 (helemaal mee oneens) tot 5 (helemaal mee eens). Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.

Door de vragenlijst op verschillende tijdstippen af te nemen (bij hetzelfde individu of dezelfde groep) kan de ontwikkeling in sociaal welbevinden worden gemeten.

Toelichting gebruik

De vragenlijst is alleen op papier beschikbaar, maar kan indien gewenst eenvoudig zelf worden omgezet in een digitale vragenlijst. In principe mag dit instrument aangepast worden, maar dit heeft gevolgen voor de validiteit van het instrument.

Het is mogelijk een keuze te maken uit een of meer categorieën vragen.

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de Sociaal Welbevinden Vragenlijst, en er is geen training of certificering nodig voor deze kan worden gebruikt.

Movisie kan een gedigitaliseerde vragenlijst tegen kostprijs aanbieden.

Huidig gebruik

De Sociaal Welbevinden Vragenlijst is kort geleden ontwikkeld, en nog niet voor effectonderzoek in de praktijk gebruikt.

Bijzonderheden

Zoals andere vragenlijsten is de betrouwbaarheid van de uitkomsten afhankelijk van het taalniveau van degenen die de vragenlijst invullen.

Ontwikkelachtergrond

Deze vragenlijst is ontwikkeld door Movisie en medewerkers en studenten van de Universiteit Twente. Onderdelen ervan zijn gebaseerd op vragen uit vragenlijsten van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Validatie

Dit instrument is gevalideerd door middel van een eerste factoranalyse (Steeger, 2014). Wanneer het instrument gebruikt wordt kan de exacte inhoud verder ontwikkeld worden. Dit is afhankelijk van de gewenste toepassing. De convergente validiteit (vergelijking met instrumenten die ongeveer hetzelfde meten) van de vragenlijst is onderzocht door te kijken naar de samenhang met de subschaal sociaal welbevinden van de MHC-SF. Deze samenhang was matig, maar significant.

Niet bekend is in hoeverre de vragenlijst gevoelig is voor verandering.

Primaire bronnen

    
Steeger, T. (2014). Hoe is uw sociaal welbevinden? De constructie en validatie van een nieuw ontwikkelde vragenlijst over het sociaal welbevinden. Verkregen op 2-3-2017 van http://essay.utwente.nl/65802/

De gehele vragenlijst is op te vragen bij Movisie. Er is momenteel geen handleiding van de vragenlijst beschikbaar.

Verantwoording

Deze beschrijving is opgesteld door Thijs van den Enden van de redactie van de Wat Werkt Studio en is geverifieerd door de eigenaar van het instrument.

Contact

Movisie, Annette van den Bosch
 

UTwente, prof. dr. Gerben Westerhof
g.j.westerhof@utwente.nl

Doelgroepspecifiek instrument
Nee
Gevalideerd instrument
Ja
Themaspecifiek instrument
Nee