Sociale Waarde

Afbeelding van het instrument Sociale Waarde
Sociale Waarde is een webbased instrument voor professionals in het sociaal domein om een maatschappelijke kosten-baten analyse op te zetten op basis van SROI.
Afbeelding van het instrument Sociale Waarde
www.radaradvies.nl Contact
Werkwijze van het instrument

Illustratie sociale waardeSociale Waarde is een webbased instrument dat de gebruiker leidt door de verschillende stappen van de methodiek Social Return on Investment (SROI; zie watwerktstudio.nl/sroi). Na het aanmaken van inloggegevens, kunnen in een eigen werkomgeving de benodigde stappen worden gezet:  

a) Vaststellen verandertheorie
Welke (deel)problemen zijn te onderscheiden? Welke doelstellingen worden exact nagestreefd? Op welke manier worden de doelstellingen bereikt? Dit biedt de basis voor de meting.

b) Vaststellen van de belanghebbenden
Welke belanghebbenden spelen een rol? Belanghebbenden investeren aan de voorkant of ervaren effecten aan de achterkant van het initiatief.

c) Beschrijven van de investeringen
De investeringen worden per belanghebbende vastgelegd.

d) Beschrijven van de activiteiten
Door de inzet van de investeringen worden door de samenwerkingspartners/belanghebbenden activiteiten uitgevoerd.

e) Beschrijven van de resultaten
De activiteiten leiden tot resultaten (output). Die zijn in bijna alle gevallen in aantallen uit te drukken.

f) Beschrijven van de effecten
Iedere belanghebbende streeft door deelname aan het initiatief eigen effecten na of ervaart effecten. De effecten worden in deze stap per belanghebbende beschreven (outcome).

g) Bepalen van de indicatoren
Als de effecten zijn beschreven, worden de indicatoren bepaald die erop wijzen dat de effecten worden behaald. Deze worden (waar mogelijk) omgezet in een geldwaarde. Bijvoorbeeld in termen van voorkomen kosten.

Na deze laatste stap, levert het instrument een Sociale Waarde of SROI-ratio, waarin de geïnvesteerde euro’s worden afgezet tegen de opbrengst in euro’s. Voor verschillende initiatieven kunnen deze stappen worden doorlopen.

Eenvoudige berekeningen voert het instrument zelf uit. Vanzelfsprekend kan bij iedere stap de basis voor het opnemen van investeringen (budget, tijd) en indicatoren worden genoteerd (voorkomen kosten, kwalitatief, inschatting).

Illustratie sociale waarde

Toelichting gebruik
 • Het betreft een webbased instrument waarmee gestructureerd de stappen van een SROI-meting kunnen worden doorlopen. Gebruikers maken een eigen omgeving aan waarin alle gegevens op één plek worden ingevuld, bijgewerkt en verzameld. Het instrument zelf kan niet worden aangepast.
 • Per initiatief is het mogelijk om aan te geven of het gedeeld kan/mag worden met andere gebruikers (inzage), zodat gebruikers van elkaar kunnen leren (publiceren ja/nee).
 • Aan gebruik van dit instrument zijn geen kosten verbonden.
 • Daarnaast worden gebruikers uitgedaagd van elkaar te leren door inzicht te geven in elkaars metingen en de mogelijkheid van een community.
 • Mogelijkheid om printscreens en rapportages te maken zodat ook face-to-face overleg mogelijk is.
 • Gebruikers kunnen verschillende soorten informatie invoeren, van ‘individueel bepaald, van achter een bureau’ tot ‘getoetst met alle belanghebbenden in verschillende sessies’. Om de metingen te duiden is een sterrenclassificatie toegevoegd waarmee gebruikers kunnen inschatten wat de waarde is van de informatie.
  • *          Zelf ingevuld
  • **        Intern getoetst
  • ***       Extern getoetst
  • ​****      Getoetst met voor- en nameting
 • Het kan voor een gebruiker ingewikkeld zijn om zelf een volledige sociale waardebepaling uit te voeren. Hiervoor zijn hulpfuncties ingebouwd (inclusief telefonische helpdesk). De gebruiker kan ook externe ondersteuning inschakelen. Daarnaast zijn er nieuwsbrieven beschikbaar.
Huidig gebruik

Er zijn inmiddels meer dan 850 geregistreerde gebruikers en meer dan 500 waardebepalingen gestart. De mate waarin de gebruikers (volledige) waardebepalingen hebben uitgevoerd, verschilt.

Ontwikkelachtergrond

Dit instrument is ontwikkeld in de zoektocht naar een toegespitst instrument op basis van Social Return on Investment (SROI) voor een gebruiker binnen het sociale domein in Nederland. De ontwikkelaars vinden het van belang vinden dat er meer in termen van meerwaarde (outcome) over initiatieven wordt gedacht en bieden de applicatie kosteloos aan. De ‘black box’ die sommige projecten of interventies zijn, wordt transparant en de knoppen waaraan de samenwerkingspartners binnen het initiatief kunnen draaien, worden helder.

Aan de hand van dit ‘doe-het-zelf’-instrument, kan iedere gebruiker binnen zijn eigen (web)omgeving sociale waardemetingen uitvoeren voor projecten, aanpakken, interventies of andere initiatieven. Op deze manier wordt een leeromgeving gecreëerd voor gebruikers in het sociale domein voor onder andere:

 • Verandertheorieën toegepast in de praktijk (commitment en draagvlak bij de aanpak)
 • Inzet van investeringen en mogelijkheden van waardecreatie (financiële bijsluiter bij het initiatief, verleiden van nieuwe participanten)
 • Optimaliseren van effecten (concretiseren, doorrekenen en leren)
 • Formuleren van indicatoren voor effecten (inrichten meetinstrumentarium).

De ontwikkelaars hebben zicht op alle sociale waardemetingen (ook de niet-gepubliceerde) en analyseren deze om gebruikers te helpen bij bijvoorbeeld het formuleren van indicatoren voor effecten of relevante belanghebbenden bij (specifieke) initiatieven.

Validatie

Het instrument is niet gevalideerd. Het is gebaseerd op de methodiek Social Return on Investment (SROI).

Primaire bronnen

Op de website van Radar is nadere info te vinden.

Verantwoording

Deze beschrijving is opgesteld door Ferdinand Oort, RadarAdvies, eigenaar van het instrument.

Contact

RadarAdvies
Ferdinand Oort
E f.oort@radaradvies.nl
T 06 53115388

Doelgroepspecifiek instrument
Nee
Gevalideerd instrument
Nee
Themaspecifiek instrument
Nee