ValueGame

Afbeelding van het instrument ValueGame
De ValueGame brengt in kaart wat cliënten en/of deelnemers belangrijk vinden in dienstverlening, en hoe belangrijk ze dat vinden, in vergelijking met andere diensten en producten.
Afbeelding van het instrument ValueGame
www.valuegame.org Contact
Werkwijze van het instrument

De ValueGame kan op twee manieren worden uitgevoerd:

  • in focusgroepen met deelnemers
  • online

Voor beide gelden in grote lijnen de volgende stappen.

Schermafbeelding ValueGame

A. Voorbereiding
De ValueGame moet goed ingebed worden in een onderzoeksopzet. Daarom moet er nagedacht worden over een goed gedefinieerd onderzoeksobject (wat is de dienst waarvan men de waarde wil weten?), en welke mensen bevraagd worden (zodat er voldoende spreiding en representativiteit is), hoeveel mensen bevraagd worden (in hoeveel focusgesprekken). Ook een goede onafhankelijke facilitator van het focusgesprek moet geregeld worden.

B. Ontwerpen Value Cards
Een Value Card bestaat uit een afbeelding en korte tekst. Twee soorten zijn nodig:Kaarten ValueGame

  • productkaarten, met afbeeldingen van producten en diensten die bekend zijn voor deelnemers, en die men al heeft of waar men voorkeur voor heeft;
  • impactkaarten, met afbeelden van resultaten/effecten die deelnemers wensen cq. de organisatie aanbiedt.

Het vinden van de passende illustraties is cruciaal en vereist de nodige zorg. De kaarten moeten zo goed mogelijk de beleving van de doelgroep representeren, op een zo specifiek mogelijke manier. Het maken van de kaarten kan ook samen met de doelgroep voorbereid worden. Er is een database met voorbeelden beschikbaar. Bij voorkeur vindt er een test plaats.

C. Uitvoering
Deelnemers ‘spelen’ een ValueGame door alle kaarten die voor hen relevant zijn, in volgorde van hun voorkeur te leggen.

De uitvoering kan via focusgroepen, waarbij de reguliere aanwijzingen voor de goede begeleiding van een focusgroep gelden. De groep legt de kaarten in volgorde en bespreekt de afwegingen.
Uitvoering kan ook online door Value Cards te uploaden en deelnemers digitaal uit te nodigen.

D. Analyse en uitvoering
Doordat de kaarten in volgorde van waardebeleving worden gelegd door de deelnemers, wordt duidelijk wat de relatieve waarde is van het resultaat dat men de doelgroep aanbiedt (de impact). Immers, deze impactkaart ligt tussen diverse andere zaken, waaraan men een waarde toekent. De plaats van deze impactkaart in de rij met alternatieve diensten en producten geeft zicht op de mate waarin men de impact van belang vindt.

Vervolgens kan hieraan – als men dat wil -  een geldwaarde worden verbonden. Op die manier is het feitelijk een prijsbepalings-instrument (zonder dat overigens die prijs gevraagd zou moeten worden; maar het geeft een indicatie van de beleefde waarde).

Toelichting gebruik

Organisaties maken zelf hun eigen ValueGame aan en zijn dus zelf verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik en validiteit van de onderzoekresultaten.
Het gebruik van het online instrument is niet aanpasbaar en er zijn kosten aan verbonden (€ 150/jaar); de focusgroep-variant is wel aanpasbaar en kosteloos.

Organisaties kunnen zelf – aan de hand van een handleiding, de uitvoering doen. Er zijn ook workshops beschikbaar ter introductie. Ook kan de uitvoering worden uitbesteed.

Huidig gebruik

De ValueGame wordt veel toegepast in het Verenigd Koninkrijk, waar al tientallen deelnemende organisaties gebruik maken van het instrument. In Nederland nog op bescheidener schaal gebruikt; o.a. door Startfoundation, FNV, EY, en een klein aantal culturele-, welzijns- en arbeidstoeleidingsorganisaties.

In Zuidoost Azië wordt de ValueGame wel gebruikt door startende ondernemers ter bepaling van hun producten/diensten en het vaststellen van de verkoopprijs.

Referenties en cases op aanvraag.

Bijzonderheden

Eén van de belangrijkste pijlers van de ValueGame is het gebruik van afbeeldingen. Men moet zich ervan bewust zijn dat de kwaliteit van de inhoud van de afbeeldingen cruciaal is. Dat vraagt zeker enig denkwerk in de voorbereiding. Nog beter is het wanneer de afbeeldingen door de deelnemers zelf (mede) worden geproduceerd. Dit vraagt interactie met de doelgroep.

Voor het uitvoeren van een ValueGame is per definitie de inbreng van klanten/cliënten/deelnemers noodzakelijk.

Ontwikkelachtergrond

De ValueGame is ontwikkeld omdat veel prestatiemetings-instrumenten zich sterk focussen op kostenbesparingen (voor de overheid), terwijl het doel van de meeste organisaties juist is om waarde te creëren voor de doelgroep. Dat betekent dat de waarde voor de doelgroep primair is, en juist deze dus bepaald moet worden.

Het concept is gebaseerd op een combinatie van:

  • de Contingent Valuation Methodieken (meer specifiek: Stated Preference methode), in de commerciële sector vaak toegepast bij het vaststellen van Customer Value (Klantwaarde);
  • de Participatory Impact Assessment, een methode met in de non-profit sector een achtergrond in de ontwikkelingssamenwerking. 
Primaire bronnen
Overige informatie

Omdat de methode de waarde voor cliënten ook kan uitdrukken in geldwaarde, is de methode geschikt voor toepassing bij methoden als MKBA en SROI.

Maar ook zonder het uitdrukken van de waarde in een geldeenheid is het instrument zowel geschikt voor marktonderzoek als evaluatie.

Verantwoording

Deze beschrijving is opgesteld door Peter Scholten, eigenaar van het instrument, in samenwerking met de redactie van de InstrumentWijzer.

Contact

    
Scholten&Partners
Peter Scholten
Postbus 59790
1040 LG  Amsterdam

E peter@scholtenpartners.nl

T 085-1301625

Doelgroepspecifiek instrument
Nee
Gevalideerd instrument
Nee
Themaspecifiek instrument
Nee