Vanzelfsprekend

Afbeelding van het instrument Vanzelfsprekend
Een meetinstrument op basis van digitale vragenlijsten, rond 'outcome', opgebouwd vanuit de cliënt-perspectief, met informatie voor de zorgaanbieder en andere betrokken instanties.
Afbeelding van het instrument Vanzelfsprekend
www.resultaatmeetgroep.nl Contact
Werkwijze van het instrument

Er worden op maat gemaakte vragenlijsten beschikbaar gesteld voor de verschillende doelgroepen:

 • kinderen,
 • jongeren,
 • volwassenen,
 • ouderen,
 • mensen met een verstandelijke beperking en
 • naastbetrokkenen (mantelzorgers of betrokken zorgverleners).

De zorginstelling kiest de meest passende vragenlijst.

Deze lijsten worden aangeboden in de kennismakingsfase en bij halfjaarlijkse evaluaties. Als een cliënt vertrekt wordt een afscheidslijst aangeboden.

Het instrument helpt een (potentiële) cliënt in eerste instantie om zijn doelen te formuleren. Daarna wordt halfjaarlijks geïnventariseerd of deze doelen zijn gehaald. Daarbij worden de volgende effecten in kaart gebracht:

 • professionele hulp: "Er wordt uitgegaan van mijn mogelijkheden"; 
 • sociale steun: “Mijn omgeving biedt mij een luisterend oor”;
 • eigen wijsheid: “Ik vind mijzelf de moeite waard”;
 • erbij horen: “Ik kan mijn ervaringen delen met anderen”;
 • zelfmanagement: “Ik weet mijn grenzen te trekken”.

De cliënt vult zelf de vragenlijsten in. Hij/zij kan daarbij hulp vragen, maar dat hoeft niet. Als er hulp wordt gevraagd, dan wordt gestimuleerd dat dit aangeboden wordt door een mede-cliënt.
De vragen zijn er gericht om cliënten aan te zetten tot het nadenken over het eigen herstelproces. De antwoorden kunnen gebruikt worden in gesprekken over het eigen behandelproces.
Na elke ingevulde vragenlijst ontvangt de cliënt direct een gepersonaliseerde rapportage (met zelfgekozen foto etc.) Dat is in eerste instantie een digitale versie, maar de cliënt kan deze rapportage ook printen.
Cliënt bepaalt zelf wie zijn gegevens mag inzien en of deze gegevens geanonimiseerd gebruikt mogen worden voor kwaliteitsonderzoek.

Jaarlijks worden kwaliteitsrapportages opgesteld op het niveau van de zorginstelling, regionale samenwerkingsorganisaties, gemeentelijk en/of landelijk. Voor deze rapportages zijn alleen de geanonimiseerde data gebruikt van die cliënten die toestemming hebben gegeven voor verwerking van deze data. In de jaarlijkse rapportages komen onder andere de volgende punten aan de orde:

 • mate van tevredenheid over verschillende aspecten;
 • betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid;
 • sociale contacten;
 • vervulling behoeften;
 • behaalde doelen;
 • eigen kracht.

Desgewenst kan dit alles ook worden uitgewerkt per doelgroep per vestiging, regio landelijk en of per vestiging instelling, gemeente etc. De rapportages zijn onderling vergelijkbaar, omdat steeds de zelfde metingen worden gedaan. Een vestiging of zorginstelling beschikt over de rapportages op alle niveau's. Een landelijke organisaties beschikt alleen over de landelijke cijfers.

Toelichting gebruik

Er wordt gewerkt met vragenlijsten die in overleg met de doelgroep zijn opgesteld en die steeds tekstueel aangepast kunnen worden (bijvoorbeeld als mocht blijken dat in een bepaalde regio het taalgebruik niet geheel aan sluit bij de doelgroep), en gestandaardiseerde rapportages.

Het instrument is op basis van open source-technologie gebouwd en op een flexibele manier in te zetten.

Het invullen van de kennismakingslijst kost ca. 5 minuten; de uitgebreidere evaluatie-lijst kost 15 á 20 minuten.

Implementatie kan snel en tegen beperkte kosten. Ter indicatie, voor de sector zorglandbouw gelden anno 2016 de volgende prijzen: eenmalig voor samenwerkingsorganisaties € 700,- en jaarlijks € 100 per zorginstelling (incl. een jaarlijkse standaardrapportage; ongeacht het aantal cliënten). Daarnaast geldt voor maatwerk een vergoeding.

Huidig gebruik

Vanzelfsprekend wordt momenteel (eind 2016) toegepast bij organisaties die zijn aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ). FLZ streeft naar deelname van alle aangesloten organisaties die samen plm. 850 zorgbedrijven vertegenwoordigen en plm. 20.000 cliënten bedienen. 

De volgende organisaties doen (november 2016) mee:

 • Stichting Landzijde (vertegenwoordigd plm. 125 zorgboerderijen in Noord Holland);
 • Stichting Samenwerkende Zorgboeren (vertegenwoordigd plm. 150 zorgboerderijen uit Zeeland en Noord Brabant;
 • Samenwerkende Zorgboerderijen Zuid Holland ( vertegenwoordig 37 zorgboerderijen uit Zuid Holland).

Er zijn daarnaast pilots uitgevoerd in daklozenopvang en openbare geestelijke gezondsheidszorg.

Ontwikkelachtergrond

Vanzelfsprekend is in aanloop ontwikkeld door de Resultaatmeetgroep. Vanzelfsprekend wordt nu aangeboden door een samenwerkingsverband tussen Landmerc Plus, Landzijde en de Resultaatmeetgroep.

Er is een helpdesk beschikbaar.

Validatie

Het instrument is nog niet gevalideerd De komende jaren worden de beschikbare data verder wetenschappelijk geanalyseerd en zal publicatie(s) in de daarvoor geëigende vakbladen volgen.

Primaire bronnen
Verantwoording

Deze instrumentbeschrijving is samen opgesteld door Jochum Deuten (redactie van de Wat Werkt Studio) en de instrument-eigenaar.

Contact

    
Informatie over het instrument zijn te vinden op https://www.resultaatmeetgroep.nl/index.php/resultaatmeetsysteem.

Contactpersonen:

 • Fêdde Bergsma, Resultaatmeetgroep, T 06 54694755 of
 • André Noorlander, Landmerc Plus, T 0619440000
Doelgroepspecifiek instrument
Nee
Gevalideerd instrument
Nee
Themaspecifiek instrument
Nee