Wat Telt

Afbeelding van het instrument Wat Telt
Met Wat Telt kun je als (wijkteam)professional het gesprek aangaan over leefgebieden die belangrijk zijn voor de inwoner, daar doelen op stellen en vooruitgang monitoren.
Afbeelding van het instrument Wat Telt
www.movisie.nl/wattelt Contact
Werkwijze van het instrument

Wat Telt is een instrument dat professionals en inwoners helpt om het gesprek aan te gaan over de leefgebieden die belangrijk zijn voor de inwoner en daarop aansluitend doelen op te stellen voor die leefgebieden waar het minder goed op gaat. Na verloop van tijd kan bekeken worden of er op deze leefgebieden vooruitgang is geboekt. Geaggregeerd levert dit informatie op over de bereikte effecten van de ondersteuning.

Voorbeeld Wat telt

Wat Telt bestaat uit verschillende onderdelen. Ten eerste is er een ‘raam’ waarop de inwoner voor 14 verschillende leefgebieden (bijv. geld, lichamelijke gezondheid, gezin en opvoeden, en wonen) kan aangeven hoe hij zich daarop voelt, door een fiche op een lijn te plaatsen van een verdrietige tot een blije smiley. Ook eventuele familieleden/mantelzorgers kunnen door middel van fiches aangeven hoe zij hierover denken. Ten derde is er ook een fiche voor de professional, die aan kan geven of die vindt dat het op een bepaald leefgebied beter of minder goed gaat dan de inwoner aangeeft. De leefgebieden die de inwoner het meest belangrijk vindt om aan te werken worden bovenaan geplaatst (prioriteren). Om de situatie te verbeteren, stelt de inwoners samen met de professional doelen daarop. De inwoner kan zelf opschrijven wanneer hij iets bereikt wil hebben. Verder wordt een vraag over de kwaliteit van leven gesteld. Op een schaal van 1 tot 10 geeft de inwoner aan hoe tevreden hij is met het leven dat hij nu leidt.

Later in het ondersteuningstraject gaat de professional met inwoner na of gestelde doelen zijn bereikt. Wanneer dit het geval is, wordt ook gekeken of er iets veranderd is aan het ‘raam’ (is de situatie verbeterd?) en of er wellicht nieuwe doelen nodig zijn om de situatie (nog verder) te verbeteren. Ook kan wederom de vraag over kwaliteit van leven worden ingevuld. Dit biedt de mogelijkheid om na verloop van tijd na te gaan  wat het effect van ondersteuning daarop is.

De gecombineerde informatie van meerdere inwoners levert onder andere informatie op over:

  • Welke leefgebieden inwoners het belangrijkste vinden om aan te werken;
  • Op welke leefgebieden doelen worden gesteld;
  • Of er verbetering optreedt op de leefgebieden waar het niet goed gaat;
  • Of doelen worden bereikt;
  • Of de kwaliteit van leven van inwoners verandert.

Deze informatie kan worden gebruikt om van te leren als professional, team of organisatie.

Toelichting gebruik

Wat Telt is bij de pilot in de vorm van een magneetbord met losse magneten gebruikt. Momenteel wordt er gewerkt aan een digitale versie.

Er is een handleiding beschikbaar voor het instrument. Deze is in overleg met Movisie beschikbaar.

Het instrument mag niet zonder toestemming aangepast worden.

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van Wat Telt. Wel is het verplicht een korte training (van één dagdeel) af te nemen.

Het instrument kan door professionals en organisaties zelf worden ingezet, maar het is wel verplicht een training van één dagdeel bij te wonen.

Huidig gebruik

Het instrument is ontwikkeld in 2017. Momenteel loopt er een implementatietraject in de gemeenten Utrecht en Eindhoven. Voorlopig is het instrument nog niet op grote schaal gebruikt, en is er nog geen informatie beschikbaar over herhaald gebruik en geaggregeerd gebruik door organisaties of gemeenten.

Bijzonderheden

Er is een aantal aandachtspunten rondom het instrument:

  • Het is belangrijk dat er ook aandacht wordt besteed aan leefgebieden waarop het goed gaat met de inwoner; daar kunnen krachten zitten die kunnen helpen bij de ondersteuning op leefgebieden waarop het minder goed gaat.
  • Om inzicht te krijgen in de bereikte effecten is het van belang dat het instrument meerdere malen wordt afgenomen.
  • Het instrument is bedoeld om van te leren, niet om op af te rekenen (bijv. in het kader van subsidies). Professionals, uitvoeringsorganisaties en gemeenten kunnen met elkaar het gesprek aangaan over de bereikte effecten en wat er gedaan kan worden om de ondersteuning van inwoners te verbeteren.
Ontwikkelachtergrond

In 2017 klopten de gemeenten Eindhoven en Utrecht aan bij Movisie met de vraag hoe ze in kaart konden brengen of de ondersteuning die ze inzetten ervoor zorgt dat een cliënt of inwoner passende hulp ontvangt. Movisie heeft met de gemeenten, de betrokken uitvoeringsorganisaties (Buurtteam Sociaal Utrecht en WIJeindhoven) en cliënten Wat Telt ontwikkeld. Ter inspiratie is gebruik gemaakt van verschillende monitoringsinstrumenten in het sociaal domein, zoals de Zelfredzaamheid-Matrix.

Validatie

Het instrument is nog niet gevalideerd.

Primaire bronnen

Voor het instrument is een handleiding in overleg beschikbaar bij de contactpersonen. Daarnaast wordt een training verzorgd voor organisaties die met het instrument willen gaan werken. Er is ook ene online versie beschikbaar.

Extra bronnen
Verantwoording

Deze beschrijving is opgesteld door Thijs van den Enden van Movisie, één van de ontwikkelaars van het instrument en redactielid van de Instrumentwijzer.

Een redactielid van de InstrumentWijzer is betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van dit instrument.

Contact

Sanneke Verweij van Movisie
s.verweij@movisie.nl of 06 – 5544 0629.

Doelgroepspecifiek instrument
Nee
Gevalideerd instrument
Nee
Themaspecifiek instrument
Nee